Algemene voorwaarden Spotler Activate

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten die worden verstrekt door Squeezely B.V. (De juridische entiteit achter Spotler Activate), gevestigd aan de Boris Pasternaklaan 16 te Zoetermeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66994292 (hierna: Spotler Activate).

Spotler Activate biedt een Customer Data Platform (CDP) waarmee marketeers gepersonaliseerde consumentenervaringen kunnen creëren die leiden tot meer omzet, door data-gedreven content, commerce en marketingbeslissingen te nemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.spotleractivate.com.

Artikel 1. Definities

Alle hoofdletters in deze algemene voorwaarden, zowel in het enkelvoud als in het meervoud, hebben de betekenis die in dit artikel wordt beschreven.

1.1 Gelieerde bedrijven: elke rechtspersoon die wordt gecontroleerd door een van de partijen, of die een van de partijen controleert, waarbij ‘controle’ betekent directe of indirecte eigendom van meer dan 50 procent van de stemrechten van de andere entiteit.

1.2 Overeenkomst: elke aanvaardde offerte of andere aanbieding van Spotler Activate, deze algemene voorwaarden en eventuele bijlagen bij de offerte of de aanbieding.

1.3 Vertrouwelijke informatie: alle informatie die wordt verstrekt in welke vorm dan ook, zowel mondeling als schriftelijk, elektronisch of gedrukt (i) die als vertrouwelijk is gemarkeerd, of (ii) waarvan de partijen redelijkerwijs moeten begrijpen dat deze als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

1.4 Klant: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met Spotler Activate.

1.5 Medewerkers: elke natuurlijke persoon die werkzaam is of in dienst is van Spotler Activate of haar gelieerde bedrijven, of elke natuurlijke persoon die werkzaam was of in dienst was van Spotler Activate of haar gelieerde bedrijven minder dan één jaar geleden.

1.6 Eindgebruikers: elke eindgebruiker van het Platform, inclusief de Klant en iedereen die gebruik maakt van het Platform namens de Klant, zoals werknemers of onderaannemers van de Klant.

1.7 Redelijk gebruik: normaal gebruik van het Platform dat niet aanzienlijk afwijkt van normale klantgebruikspatronen. De Klant wordt geacht af te wijken van normale klantgebruikspatronen als:
a. de Klant meer dan het dubbele gebruikt van de hoeveelheid dataverkeer die door andere klanten in vergelijkbare omstandigheden wordt gebruikt.
b. De Klant het maximaal toegestane dataopslagvolume overschrijdt dat wordt gecommuniceerd onder accountinstellingen in het platform. De Klant is verplicht de opslag binnen het maximaal toegestane opslagvolume te houden door de dataretentie-instellingen in de accountinstellingen van het platform te gebruiken. Overschrijding van het toegestane opslagvolume zal leiden tot overloopkosten.

1.8 Intellectuele eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten en daarmee verwante rechten, waaronder maar niet beperkt tot copyrights, databaserechten, domeinnaamrechten, merkrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooien en knowhowrechten.

1.9 Materialen: alle materialen, zoals websites, (web)toepassingen, software, documentatie, trainingsmaterialen, logo’s, rapporten, concepten, afbeeldingen, teksten en alle andere intellectuele creaties, evenals datadragers en media waarop de materialen zijn opgeslagen.

1.10 Kantooruren: de tijd tussen 9:00 en 17:00 uur (CET) van maandag tot en met vrijdag, exclusief officiële Nederlandse feestdagen.

1.11 Platform: het cloud-gebaseerde datamanagementplatform van Spotler Activate dat aan de Klant ter beschikking wordt gesteld onder de Overeenkomst.

1.12 Profielen: de unieke profielen van geïdentificeerde internetgebruikers die door de Klant via het Platform kunnen worden gevolgd.

1.13 Diensten: alle diensten die Spotler Activate verstrekt – of verplicht is te verlenen – aan de Klant onder de Overeenkomst, zoals het beschikbaar stellen en onderhouden van het Platform, en / of het verlenen van ondersteuning en trainingen over het Platform.

Artikel 2. Conclusie en prioriteit

2.1 Elk aanbod of andere offerte van Spotler Activate is vrijblijvend en geldig voor 30 dagen.

2.2 Als de Klant een aanbod niet formeel accepteert, maar toch instemt met of de indruk wekt dat Spotler Activate activiteiten uitvoert die binnen het toepassingsgebied van de aangeboden Diensten vallen, wordt het aanbod geacht te zijn aanvaard.

2.3 Als de Klant Spotler Activate verzoekt om bepaalde Diensten te verlenen zonder een formele offerte van Spotler Activate af te wachten, zal de Klant Spotler Activate compenseren tegen de gebruikelijke tarieven van Spotler Activate voor de specifieke Diensten.

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op kleine punten) afwijkt van het aanbod, is Spotler Activate niet aan deze aanvaarding gebonden. In dat geval wordt de Overeenkomst niet gesloten, tenzij Spotler Activate uitdrukkelijk anders aangeeft.

2.5 De volgende rangorde (van hoog naar laag) is van toepassing in geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen de bepalingen in de toepasselijke documenten:
a. het ondertekende contract
b. eventuele bijlagen bij het ondertekende contract
c. de verwerkersovereenkomst (indien van toepassing)
d. deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Spotler Activate zal de Diensten zo spoedig mogelijk na het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant verstrekken. De door Spotler Activate genoemde datums en tijdslimieten zijn schattingen en gelden niet als definitieve deadlines.

3.2 De Klant is verplicht Spotler Activate te ondersteunen voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk en wenselijk is om tijdige en correcte uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. Dit betekent onder meer dat de Klant:
a. alle informatie en andere materialen zal verstrekken die Spotler Activate nodig heeft, of waarvan de Klant redelijkerwijs moet begrijpen dat deze nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst; en
b. Spotler Activate toegang zal verlenen tot alle locaties, diensten en accounts (zoals webhostingaccounts) onder zijn controle voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

3.3 De Klant verklaart en garandeert dat de aan Spotler Activate verstrekte informatie en materialen volledig en correct zijn. Spotler Activate is gerechtigd – maar is niet verplicht – de informatie en materialen die door de Klant worden verstrekt, te verifiëren.

3.4 Als de informatie en andere materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst niet voor Spotler Activate beschikbaar zijn, niet op tijd of niet in overeenstemming met de afspraken, kan Spotler Activate, onverminderd haar andere rechten en rechtsmiddelen, de uitvoering van de Overeenkomst opschorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

3.5 Spotler Activate zal redelijke verzoeken van de Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst in overweging nemen of uitleggen waarom het verzoek niet kan worden ingewilligd. Als de Klant erop staat dat het verzoek wordt uitgevoerd, heeft Spotler Activate het recht om de Overeenkomst te ontbinden of het verzoek uit te voeren onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant. Spotler Activate kan altijd verlangen dat hiervoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

3.6 Indien en wanneer Spotler Activate Diensten verleent op het terrein van de Klant, of op een andere door de Klant aangewezen locatie, zal de Klant alle redelijk gewenste faciliteiten en middelen (inclusief haar personeel) kosteloos beschikbaar stellen.

3.7 Spotler Activate heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. De daaraan verbonden kosten worden gedragen door Spotler Activate, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 4. Extra verzoeken

4.1 In het geval dat de Klant verzoeken om diensten of activiteiten die buiten het toepassingsgebied van de Overeenkomst vallen, betaalt de Klant voor dergelijke diensten of activiteiten achteraf op basis van de werkelijke kosten, tegen de gebruikelijke tarieven van Spotler Activate.

4.2 Spotler Activate is niet verplicht om extra verzoeken uit te voeren en kan eisen dat een afzonderlijke overeenkomst hiervoor wordt gesloten. De Klant accepteert dat zijn verzoeken de overeengekomen of verwachte levertijd en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de partijen kunnen beïnvloeden.

Artikel 5. Configuratie en account

5.1 Tenzij anders overeengekomen, is de Klant verantwoordelijk voor de configuratie van het Platform. Na configuratie kan het Platform worden geopend door accountgegevens in te voeren (dwz. gebruikersnaam en wachtwoord).

5.2 De Klant houdt inloggegevens vertrouwelijk en is zich ervan bewust dat het verlies van inloggegevens kan leiden tot onbevoegde toegang tot het Platform. De Klant mag alleen werknemers toegang geven tot het Platform en mag de inloggegevens niet aan een derde partij bekendmaken of overdragen.

5.3 Als inloggegevens per ongeluk worden bekendgemaakt of anderszins aan een derde partij bekend worden, stelt de Klant Spotler Activate onmiddellijk op de hoogte en neemt alle maatregelen om misbruik van het Account te voorkomen.

5.4 Alle acties die worden ondernomen vanaf een account van de Klant, worden geacht plaats te vinden onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant. De Klant meldt onmiddellijk enig (vermoeden) misbruik van het account aan Spotler Activate zodat passende maatregelen kunnen worden genomen, onverminderd de plicht van de Klant om het wachtwoord voor het account onmiddellijk te wijzigen.

5.5 De klant gaat ermee akkoord dat door het aanmaken van een account de klant zich aanmeldt voor het ontvangen van e-mailcommunicatie van Spotler Activate over haar diensten en promotiecommunicatie.

Artikel 6. Gebruik van het Platform

6.1 De Klant stelt en garandeert dat het Platform niet zal worden gebruikt in strijd met de toepasselijke wetgeving, de Overeenkomst of enig recht van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten). De Klant zal Spotler Activate vrijwaren van en tegen alle claims en schadevergoedingen die verband houden met de bovengenoemde vertegenwoordigingen en garanties.

6.2 Indien Spotler Activate opmerkt of door een derde partij wordt geadviseerd over enige (vermoedelijke) onwettige of ongeoorloofde gebruik van het Platform, heeft Spotler Activate het recht om alle redelijke maatregelen te nemen om het (vermoedelijke) onwettige of ongeoorloofde gebruik te stoppen. Spotler Activate is niet aansprakelijk voor enige schade die hierdoor ontstaat.

6.3 De Klant is niet toegestaan het Platform te gebruiken op een manier die hinder veroorzaakt voor andere klanten of eindgebruikers, of die systemen en netwerken van Spotler Activate of derden kan beschadigen. Dit omvat het gebruik van scripts of programma’s voor het uploaden of downloaden van grote hoeveelheden gegevens of het te vaak openen van het Platform.

6.4 De Klant zal de Eindgebruikers informeren over de inhoud van deze algemene voorwaarden en zorgt voor naleving daarvan. De Klant vrijwaart en houdt Spotler Activate schadeloos voor alle claims en schade die voortvloeien uit enige schending van deze algemene voorwaarden door de Eindgebruikers.

6.5 Spotler Activate kan een limiet opleggen aan het aantal Profielen dat de Klant via het Platform mag volgen. Spotler Activate heeft het recht om een extra vergoeding in rekening te brengen als de ingestelde limiet wordt overschreden. De geldende tarieven worden via de Website gecommuniceerd.

Artikel 7. Beschikbaarheid en onderhoud

7.1 Spotler Activate zal er redelijkerwijs alles aan doen om het Platform zo veel mogelijk beschikbaar te houden, maar kan niet garanderen dat het Platform ononderbroken beschikbaar is.

7.2 Spotler Activate onderhoudt het Platform actief. Onderhoud dat de beschikbaarheid van het Platform beïnvloedt, wordt vooraf aangekondigd en wordt, indien mogelijk, uitgevoerd wanneer het gebruik van het Platform gemiddeld laag is. Noodonderhoud kan echter op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgevoerd.

7.3 Spotler Activate kan van tijd tot tijd functies van het Platform toevoegen of wijzigen. Suggesties en feedback van de Klant zijn welkom, maar uiteindelijk beslist Spotler Activate welke functies worden toegevoegd of gewijzigd.

7.4 Spotler Activate zal belangrijke updates en upgrades ten minste 14 dagen van tevoren aankondigen. Kleine updates die naar het oordeel van Spotler Activate op geen noemenswaardige manier de functionaliteit van het Platform beïnvloeden, worden zonder voorafgaande kennisgeving uitgevoerd.

7.5 Als Spotler Activate van mening is dat de werking van de computersystemen of het netwerk van Spotler Activate of derden daadwerkelijk of in gevaar is om te worden beschadigd of in gevaar te worden gebracht, kan Spotler Activate alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen nemen om dergelijke schade of gevaar te beëindigen of af te wenden. Dit kan leiden tot tijdelijke onbeschikbaarheid van het Platform.

Artikel 8. Ondersteuning

8.1 De Klant wordt verzocht de online documentatie met betrekking tot het Platform te raadplegen via www.spotleractivate.com voordat hij een ondersteuningsverzoek indient per e-mail of telefoon.

8.2 Als de online documentatie geen oplossing biedt, kan de Klant contact opnemen met de Spotler Activate-helpdesk via de online chat of per e-mail (support@spotleractivate.com). De helpdesk is beschikbaar tijdens kantooruren. Spotler Activate streeft ernaar om zo snel mogelijk te reageren op verzoeken aan de helpdesk.

Artikel 9. Privacy en gegevensbescherming

9.1 Alle (persoons)gegevens die via het Platform worden opgeslagen of verwerkt, blijven eigendom van de Klant of de Eindgebruikers. Spotler Activate verkrijgt het recht om de gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst niet-exclusief en niet-overdraagbaar te gebruiken.

9.2 Indien dit vereist is door toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten en -regelgeving, sluiten de partijen een dataverwerkingsovereenkomst. In dat geval wordt de Klant beschouwd als de ‘verantwoordelijke voor de gegevensverwerking’ en Spotler Activate wordt beschouwd als de ‘verwerker’.

9.3 De Klant verklaart en garandeert dat hij de (persoons)gegevens alleen zal opslaan of verwerken op een manier die volledig in overeenstemming is met de toepasselijke (privacy- en gegevensbeschermings)wetten en -regelgeving. De Klant zal Spotler Activate vrijwaren van en tegen alle claims van derden in verband met de bovengenoemde vertegenwoordigingen en garanties.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Platform en alle andere Materialen die door Spotler Activate worden verstrekt onder de Overeenkomst blijven eigendom van Spotler Activate of haar licentiegevers.

10.2 Spotler Activate verleent de Klant een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om het Platform en andere Materialen te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst in overeenstemming met de daarin genoemde bepalingen. De Klant mag uitdrukkelijk niet:
a. Kopieën maken of het Platform of de Materialen gebruiken op een manier die buiten het toepassingsgebied van de Overeenkomst valt;
b. Het Platform of de Materialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spotler Activate aan derden onderlicentiëren, distribueren of anderszins ter beschikking stellen;
c. Het Platform of de Materialen op enigerlei wijze wijzigen of de Intellectuele Eigendomsrechten van Spotler Activate of haar licentiegevers verwijderen of wijzigen;
d. Het Platform reverse engineeren, ontcompileren of op andere wijze proberen om de broncode te achterhalen, behalve voor zover dit is toegestaan door de dwingende wet.

10.3 Spotler Activate heeft het recht om technische maatregelen te nemen om het Platform en de Materialen tegen onrechtmatig of ongeoorloofd gebruik te beschermen. Als Spotler Activate dergelijke maatregelen implementeert, is de Klant niet toegestaan om deze maatregelen te omzeilen of te verwijderen.

Artikel 11. Medewerkers

11.1 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en één jaar daarna, mogen de Klant en haar Gelieerde Ondernemingen geen Medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen of op enige andere wijze voor hen laten werken, direct of indirect, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spotler Activate.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

12.1 Elke partij die Vertrouwelijke Informatie van de andere partij ontvangt, zal de vertrouwelijkheid daarvan beschermen met een redelijke mate van zorg tegen ongeoorloofde openbaarmaking gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en een periode van 2 jaar daarna.

12.2 Elke partij verklaart en garandeert dat werknemers die toegang hebben tot de Vertrouwelijke Informatie gebonden zijn aan vertrouwelijkheidsbepalingen die ten minste zo streng zijn als de vertrouwelijkheidsbepalingen die in deze Overeenkomst zijn opgenomen.

12.3 Vertrouwelijke Informatie zal niet worden openbaargemaakt aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij die de Informatie verstrekt.

12.4 Vertrouwelijke Informatie kan worden openbaargemaakt in antwoord op een geldig rechtelijk bevel of ander overheidsbevel, op voorwaarde dat (indien toegestaan door een dergelijk bevel) de verstrekkende partij zo snel mogelijk na ontvangst van het bevel wordt geïnformeerd en de mogelijkheid krijgt om juridische bescherming te zoeken tegen een dergelijke openbaarmaking.

12.5 Informatie die anders Vertrouwelijke Informatie zou zijn, wordt niet als zodanig beschouwd voor zover de ontvangende partij met schriftelijke bewijsstukken bewijst dat de informatie:
a. wettig is verkregen door de ontvangende partij uit bronnen die voor het publiek toegankelijk zijn, zoals kranten, octrooibieven of informatieve websites;
b. rechtmatig is verkregen door de ontvangende partij van een derde partij, op voorwaarde dat de derde partij geen schending maakt van enige vertrouwelijkheidsverplichting ten opzichte van de verstrekkende partij;
c. reeds in het bezit was van de ontvangende partij vóór de datum waarop deze door de verstrekkende partij werd uitgegeven; of d. door de ontvangende partij onafhankelijk is ontwikkeld en zonder gebruik te maken van enige informatie van de verstrekkende partij.

12.6 Op verzoek van de verstrekkende partij en direct na beëindiging van de Overeenkomst, zal de ontvangende partij alle Vertrouwelijke Informatie in haar bezit vernietigen of verwijderen en hiervan melding maken.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van Spotler Activate voor schade die de Klant lijdt op welke grond dan ook, is beperkt per gebeurtenis (waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd) tot de bedragen die de Klant aan Spotler Activate heeft betaald gedurende de 3 maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende incident (exclusief BTW).

13.2 De aansprakelijkheid van Spotler Activate voor gevolgschade, winstderving, gederfde besparingen, immateriële schade, verlies of lekkage van gegevens en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing als en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het management van Spotler Activate.

13.4 Om recht op compensatie te hebben, moet de Klant de schade aan Spotler Activate zo snel mogelijk na het ontstaan van de schade schriftelijk melden. Een vordering tot schadevergoeding vervalt door het louter verstrijken van een periode van 6 maanden nadat het schadeveroorzakende incident heeft plaatsgevonden.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Spotler Activate is gerechtigd zich op overmacht te beroepen als de uitvoering of de nakoming van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of onbepaald, wordt verhinderd of belemmerd door omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar controle liggen.

14.2 Spotler Activate is in ieder geval gerechtigd zich op overmacht te beroepen in het geval van storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (gedistribueerde) denial-of-service of andere netwerk- en hackeraanvallen, contractbreuk door de toeleveranciers die Spotler Activate nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst, rellen, opstanden, binnenlandse onrust, arbeidsconflicten, ongevallen, handelingen van de overheid, oorlog, brand, overstromingen, leveringsachterstanden en beperkingen op import of export.

14.3 In het geval dat een situatie van overmacht langer dan 3 maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. De partijen zijn niet aansprakelijk voor enige schade in geval van overmacht.

Artikel 15. Betalingsvoorwaarden

15.1 Alle aan Spotler Activate verschuldigde bedragen worden vooruitbetaald. De Klant betaalt de aan Spotler Activate verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

15.2 De Klant stemt in met elektronische factuurverwerking. Klachten en geschillen over een factuur geven de Klant nooit het recht om verrekening of opschorting van de betaling van de factuur te doen.

15.3 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de Klant zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Naast de verschuldigde bedragen en de rente is de Klant dan ook verplicht om alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden, waaronder de kosten van advocaten, juridisch adviseurs, deurwaarders en incassobureaus.

15.4 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is Spotler Activate gerechtigd om de toegang tot het Platform te beperken of te blokkeren en om alle geleverde Diensten op te schorten totdat alle openstaande bedragen volledig zijn betaald. Spotler Activate is niet aansprakelijk voor enige schade die hierdoor ontstaat.

15.5 Alle aan Spotler Activate verschuldigde bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar indien de Klant surseance van betaling aanvraagt, indien een faillissementsaanvraag van de Klant is ingediend of indien de onderneming van de Klant wordt ontbonden of geliquideerd.

15.6 Alle door Spotler Activate gecommuniceerde bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere toepasselijke belastingen.

Artikel 16. Duur en beëindiging

16.1 De partijen sluiten de Overeenkomst voor de periode die vermeld staat in de offerte. Indien de offerte niet beslissend is, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een periode van 1 jaar.

16.2 Indien de Overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde tijd, wordt deze stilzwijgend met dezelfde periode als oorspronkelijk overeengekomen verlengd, tenzij een van de partijen ten minste 3 kalendermaanden voor de verlenging een schriftelijke opzegging doet.

16.3 Beide partijen hebben het recht om een Overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd te beëindigen door een schriftelijke opzegging tenminste 3 maanden voor beëindiging.

16.4 Spotler Activate mag de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de Klant indien:
a. de Klant surseance van betaling aanvraagt, een faillissementsaanvraag van de Klant is ingediend of de onderneming van de Klant wordt ontbonden of geliquideerd;
b. de Klant niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst voldoet of deze niet volledig of tijdig nakomt; of
c. Spotler Activate gegronde reden heeft om aan te nemen dat de Klant niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zal voldoen.

16.5 Na beëindiging van de Overeenkomst (ongeacht de reden daarvoor) zal Spotler Activate de door de Klant opgeslagen informatie en materialen verwijderen of verwijderen. De Klant is verantwoordelijk om haar gegevens tijdig (voor beëindiging van de Overeenkomst) te exporteren.

16.6 Indien Spotler Activate de uitvoering van de Overeenkomst opschort, behoudt zij haar rechten en aanspraken op grond van de toepasselijke wet en de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, worden alle vorderingen van Spotler Activate onmiddellijk opeisbaar.

16.7 Na beëindiging of verval van de Overeenkomst blijven artikel 10 (Intellectuele Eigendomsrechten), artikel 11 (Medewerkers), artikel 12 (Confidentialiteit) en artikel 13 (Aansprakelijkheid) van kracht. Met betrekking tot de Klant is artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten.

Artikel 17. Prijswijzigingen

17.1 Indien en wanneer een leverancier of onderaannemer van Spotler Activate de prijzen verhoogt, heeft Spotler Activate het recht om haar prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

17.2 Indien de Overeenkomst een voortdurende prestatie betreft, is Spotler Activate gerechtigd haar prijzen jaarlijks te verhogen met een percentage gelijk aan de inflatie van de relevante dienstenprijsindex (code 7222) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

17.3 Voor prijswijzigingen anders dan beschreven in artikel 17.1 en 17.2 geldt de procedure zoals beschreven in artikel 18.

Artikel 18. Wijzigingen

18.1 Indien de Overeenkomst een voortdurende prestatie betreft, behoudt Spotler Activate zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen, mits hij de voorgestelde wijzigingen aan de Klant tenminste 30 dagen van tevoren aankondigt. Wijzigingen kunnen echter zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht indien de wijzigingen:
a. in de mening van Spotler Activate van geringe betekenis zijn; of
b. noodzakelijk zijn op grond van nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving.

18.2 Indien de Klant bezwaar maakt tegen de wijzigingen, zal Spotler Activate de wijziging heroverwegen en intrekken als hij het bezwaar gegrond acht. Indien Spotler Activate desondanks besluit de wijzigingen door te voeren, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te beëindigen op het moment dat de wijzigingen in werking treden.

18.3 Indien enige bepaling in de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar blijkt te zijn, zal dit de geldigheid van de Overeenkomst als geheel niet aantasten. De partijen zullen in dat geval overeenstemming bereiken over een nieuwe bepaling of nieuwe bepalingen, waarmee de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst zoveel mogelijk wordt weerspiegeld

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

19.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Een geschil dat voortvloeit uit de Overeenkomst en dat niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de plaats van vestiging van Spotler Activate.

Artikel 20. Overige bepalingen

20.1 De term ‘schriftelijk’ of ‘op schrift gesteld’ in de Overeenkomst omvat ook e-mailcommunicatie, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud van de e-mail voldoende zijn vastgesteld.

20.2 Spotler Activate is bevoegd om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die de bedrijfsactiviteiten overneemt waar de Overeenkomst voor is onderworpen.

20.3 De Klant zal Spotler Activate zonder vertraging schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in zijn naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of bankrekeninggegevens.

20.4 De versie van elke communicatie tussen de partijen die wordt ontvangen of opgeslagen door Spotler Activate wordt geacht de authentieke versie te zijn, tenzij Spotler Activate kan bewijzen dat deze versie niet authentiek is.

Go to top